WAI FAT SEAFOOD INTERNATIONAL LTD.

      主 頁     |     產  品  種  類         |         推 廣 活 動 及 特 別 推 介         | 聯 絡 我 們  中文  |  ENG  

SEAFOOD EXPO ASIA 2   017

Hong Kong Convention & Exhibition Centre Hall 5 BC

Date: 5-7 September, 2017

Our Booth: 5-320

 

 

 

 

 

 

 

 

一切版權屬偉發海產食品有限公司所有。

 

 

墨 魚 柳

墨 魚 嘴

墨 魚 仔

蜆 肉

帶 子

原 隻 魷 魚

蟹 肉

軟 殼 蟹

熟 蝦

有 頭 虎 蝦

海 白 蝦 仁

雪 蟹 腳

翡 翠 螺

琵 琶 蝦

壽 司 魷 魚 片

赤 貝

其 他